Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ

MARKET BUDOWLANY PSB MRÓWKA W OPOCZNIE

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest

P.P.HU Mejpoj Anna Mazur-Paduszyńska z siedzibą ul. Św. Łukasza 1, 26-300 Opoczno.

W sprawach dotyczących twoich danych osobowych przetwarzanych w naszej firmie możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

e -mail: iod@mejpol.com.pl ; telefonicznie: +48 44 7361322; listownie na nasz adres j.w

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informujemy, że:

  1. dane osobowe przetwarzane są przez PSB Mrówka w Opocznie w zakresie niezbędnym do wykonania czynności kontaktowych w sprawie zamówień, zakupu i dostawy towarów i usług , transakcji handlowych , wystawienia dokumentu zakupu/sprzedaży, rozliczeń finansowych związanych z profilem i zakresem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej;

  2. dane osobowe mogą być przekazywane na żądanie organom państwowym i innym podmiotom na podstawie przepisów prawa;

  3. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej chyba że przepisy prawa i umowy międzynarodowe na to pozwalają;

  4. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami, o których mowa w poszczególnych ustawach regulujących zakres działalności gospodarczej firmy PSB Mrówka w Opocznie,

  5. osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,

  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  3. przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody

  1. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  2. dane osoby, której dane dotyczą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.